Igniting Workplace Enthusiasm
 
  Print  

Case Studies

Dale Carnegie Training partners with companies and organizations of all sizes to produce measurable business results

Search for Case Studies Below

Chủ tịch và Tổng GĐ

“Chúng tôi quyết định cử tất cả các thành viên trong công ty chúng tôi đi tham dự chương trình huấn luyện của Dale Carnegie, từ tôi, Tổng Giám Đốc của công ty đến nhân viên bán hàng bán thời gian, từ nhân viên bảo trì đến tài xế giao hàng, từ đội ngũ thư ký đến đội ngũ bán hàng. Tất cả đều đạt được những kết quả vượt trội. Và sự đột phá đó trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Và những nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie trở thành một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của công ty chúng tôi, hiện diện trong mọi việc chúng tôi làm, những quyết định chúng tôi đưa ra và trong mọi chiến lược kinh doanh mà chúng tôi lựa chọn. Để cho các công ty có thể duy trì và phát triển kinh doanh trong những giai đoạn khó khăn thử thách, có lẽ điều họ nên làm là làm như những gì chúng tôi đã làm: không đào tạo một cá nhân riêng lẻ hay một hay vài người, bởi vì một và hai người không thể thay đổi mọi thứ, mà hãy đào tạo tất cả mọi người có liên quan trong tổ chức, sử dụng tất cả những kinh nghiệm và trải nghiệm của họ, gắn chặt họ lại với nhau bằng nền tảng của Dale Carnegie và họ sẽ đạt được những kết quả mà chúng tôi đã có”

John Tasker, Chủ tịch và Tổng GĐ, Tasker’s DIY

Back

Curriculum Areas

The competencies taught through our iMAP process are delivered through six different curriculum areas. Select your area of interest below to learn more.
Team Member Engagement Leadership Development Sales
Effectiveness
Customer
Service
Presentation Effectiveness Process
Improvement

Talent Management White Paper Talent Management
Download White Paper

Succession Planning White Paper Succession Planning
Download White Paper

Employee Engagement White Paper Employee Engagement
Download White Paper

 

VN

Follow us on

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com